TERVDOKUMENTÁCIÓK

TERVEZÉSI PROGRAM MEGHATÁROZÁSA

Minden építészeti munka a projekthez tartozó tervezési program meghatározásával kezdődik. Ez bizonyos esetekben magától értetődő, más esetekben komoly munka és időigénnyel rendelkező feladat. Amennyiben a tervezési program meghatározása során akadályokba ütközik, szíves segítünk azok leküzdésében.

ÉPÜLETEK FELMÉRÉSE

Meglévő épületek felújítása, átalakítása esetén nagy jelentősége van a meglévő állapot precíz felmérésének, meglévő szerkezetek diagnosztikájának. Irodánk ma már sok esetben használja, elsősorban bonyolultabb épületek felmérésére, a lézer scaner-es pontfelhő alapú felméréseket. Ezek milliméter pontos térbeli képet képesek adni a felmérendő épületekről.

Tervező csapatunk sok éves tapasztalatára alapozva, felkészültek vagyunk a meglévő épületekszerkezetek műszaki állapotának felmérésében. Ezekben az esetekben különösen fontos a tartószerkezeti, vízszigetelési, alapozási és egyéb műszaki elégtelenségek felismerése, okainak megállapítása és megoldási lehetőségeinek meghatározása.

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban

VÁZLATTERV

A vázlattervben rajzos formában megvizsgáljuk, hogy az előirányzott funkció a telekviszonyokba hogyan illeszthető be, pontosan milyen méretű épület, milyen tájolással és térkapcsolatokkal alakítható ki.

Különös figyelmet fordítunk ebben a szakaszban egy tiszta és gazdaságosan tovább dolgozható szerkezeti raszter kialakítására. A természetes bevilágítás és szellőzés minél jobb hatásfokú kihasználhatóságára. Egy külső belső tereiben esztétikus kialakítású épület tömeg tervezésére.

A térkapcsolatok kidolgozásánál törekszünk a funkcióhoz megfelelő legoptimálisabb közlekedőrendszer kialakításra. A helyiségek tervezésénél az előzetesen meghatározott alaprajzi méretek viszonylatában törekszünk a legjobban kihasználható térarányok elérésére.

Eddigi tapasztalataink alapján 2-3 vázlattervi verzió elkészítése szükséges ahhoz, hogy egy véglegesen elfogadható és a további tervezési fázisokba juttatható terv tudjon kialakulni. Sok esetben jónak látjuk ezen a 2-3 verzión belül, több lényegesen különböző verzió párhuzamos futtatását, annak érdekében, hogy a legideálisabb épület tudjuk az ön számára kialakítani.

Az vázlattervi és az engedélyezi tervi szakasz között sok esetben szükséges egy településképi vélemény megszerzése. Az általunk készített vázlattervek végleges állapota általában alkalmas ennek a településképi hozzájárulásnak a megszerzésére.

A vázlatterv tartalma általában a következő:

 • helyszínrajz 1:500-as léptékben,
 • alaprajzok 1:200-as léptékben,
 • metszetek 1:200-as léptékben,
 • látványtervek (igény esetén magas minőségű fotorealisztikus képeket is jelenthet)

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Az engedélyezési terv elsődleges célja, hogy az épület építéséhez az építési engedélyt megszerezze. Ennek a tervnek igazolnia kell az épületen alkalmazott megoldások az OTÉK-nak (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) való megfelelőségét. Ez a jogszabály meghatározza pontosan azt is, hogy a tervcsomagnak milyen tervlapokat, pontosan milyen tartalommal, kell tartalmaznia.

A tervcsomag másik fontos célja a jogszabályi megfelelés mellett, az épületen alkalmazott főbb épületszerkezeti megoldások kidolgozása. Ebben a fázisban már a gépészeti és villamos rendszerek főbb nyomvonala is meghatározásra kerül, valamint az épület statikai vázának geometriai méretei is levéglegesednek.

Az engedélyezési tervek közvetlen beadása egy ÉTDR nevű internetes rendszeren keresztül történik, amit az építésztervező köteles kezelni.

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • a beépítési paramétereket igazoló idomtervek 1:200-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

BEJELENTÉSI TERV

A bejelentési terv a 2017 januárja óta érvényben lévő egyszerű bejelentési eljáráshoz köthető tervanyag. A jogszabályi előírások ezt a szintet már kiviteli tervnek nevezik, azonban ennek az előírások szerinti tartalma inkább a klasszikus építési engedélyezési terv tartalmát közelíti.

Egyszerű bejelentési tervként nyilvánvalóan a részletesebb, valós kiviteli terv is beadható, így ennek a konkrét bejelentési tervnek az elkészítése csak néhány speciális esetben indokolt. Ilyen eset lehet például az, ha elvégzendő munkához egyszerűsége okán nem készül további kiviteli terv (például egyszerűbb épületfelújítások esetén). Hasonlóképpen indokolt lehet a bejelentési terv olyan esetekben, ahol az építési naplóba valamilyen oknál fogva a tervet előbb fel szeretnénk tölteni, mint hogy a végleges kiviteli terv elkészül.

Röviden összefoglalva a bejelentési terv az egyszerű bejelentési eljárások során a korábbiakban bevett engedélyezési terv szerepét helyettesítheti. Erre a tervfázisra mégis, eddigi tapasztalataink alapján, azonban valószínűleg az esetek nagyobb többségében nem lesz szükség.

Az egyszerű bejelentési terv tartalma:

építész tervek:

 • aláíró lap, terv és dokumentum jegyzék
 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • kitűzési helyszínrajz 1:200-as méretarányban
 • utcakép 1:200-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • építész műszaki leírás

szakági tervek:

 • tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció
 • tartószerkezeti leírás
 • épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
 • épületgépészeti és épületvillamossági tervdokumentáció
 • tervezői költségbecslés

TENDER TERV – AJÁNLATI TERV

Ez az engedélyezési és kiviteli terv közötti tervállapot. Elsődleges célja, hogy ez a tervcsomag alapján elkészíthető legyen az a tételes tervezői költségkiírás, ami alapján a kivitelezők már műszakilag megalapozottan be tudják árazni az épület kivitelezési munkáit.

Ezt a tervszintet akkor célszerű elkészíttetni, ha a kivitelezés gyors elkezdése cél. A projekt időbeni ütemezésébe már nem fér bele a kiviteli terv teljes értékű elkészülése.

KIVITELI TERV

A kiviteli terv a tervezési folyamat legrészletesebb eleme. Ez az engedélyezi tervhez képest az épület műszaki részleteinek pontosabb kidolgozását tartalmazza. Ezek a tervek már szoros összhangba kerülnek a szakági tervezők rajzaival. Látható lesz a terveken minden gépészeti és épületvillamossági nyomvonal, amelyek egyeztetésre kerülnek minden beépítendő építészeti elemmel.

A kiviteli terv tartalmát és elkészítésének kötelezőségét a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza. Több lakásegységből álló lakóépületek és középületek esetében a kiviteliterv készítése elengedhetetlen.

építészeti munkarész

 • szintek alaprajzai 1:50
 • metszetek, a szükséges számban 1:50
 • részmetszetek, , a szükséges számban 1:50
 • tetőfelülnézet 1:50
 • homlokzatok 1:50
 • padlóburkolási terv 1:50
 • álmennyezeti terv 1:50
 • részlettervek, csomóponti tervek 1:5
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) 1:50
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) 1:50

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek 1:50
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően 1:50
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően 1:50
 • lépcsők tervei 1:50
 • szerkezeti részletrajzok 1:10, 1:5
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei 1:50
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei 1:50
 • gázhálózat tervei 1:50
 • szellőzőhálózat tervei 1:50
 • hűtési rendszer tervei 1:50

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei 1:50
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) 1:50
 • földelés és villámvédelem 1:100

kapubehajtó, útcsatlakozás terve 1:50

tételes minden szakági tervre is kiterjedő tervezői költségbecslés

MEGVALÓSULÁSI TERV

A megvalósulási terv az építkezés befejeződése után készített, az engedélyezési terv tartalmával megegyező tervcsomag. Elsődleges célja az épületen a kivitelezés során történt változások rögzítése.

MARKETING ANYAGOK

Irodánk vállalja az általunk tervezett épület értékesítés céljára szolgáló anyagok készítését. Ezek lehetnek az épületről készült, a korábbi tervfázisokhoz képest részletesebb fotorealisztikus külső és belső téri látványtervek. Lehetnek a fotorealisztikus renderekhez hasonló grafikájú alaprajzok, szükség esetén metszetek, homlokzatok és utcaképek is.