CSALÁDI HÁZ

EGY MAI, ÉRTÉKÁLLÓ CSALÁDI HÁZ TERVEZÉSE

Egy a mai kor igényeinek megfelelő, modern családi ház megtervezése összetett feladat, ami mind tervezői, mind kivitelezői részről jól megválasztott szakemberek hatékony együttműködése révén tud megvalósulni. Irodánk ezen elvárás első felét, a jól szervezett tervező csapot tudja a családiház építészet iránt érdeklődők számára biztosítani.

Egy mai, nívós családiház modern korunk technológiai vívmányait nemcsak arra használja fel, hogy magas szintű formai szabadságot adjon a tervezés során, hanem arra is, hogy

 • az épület a használói számára mind komfort, mind pedig környezetpszichológiai szempontból kívánatos életkörnyezetet alakítson ki, belső tereit napfénnyel és természetes szellőzéssel jó átitassa,
 • energiahatékony legyen, ezzel a későbbiekben alacsony fenntartási költségeket biztosítson, valamint az épület ökológiai lábnyomát csökkentse,
 • mind külső megjelenésében, mind pedig belső tereiben magas esztétikai igényű építészeti értéket képezzen,
 • műszakilag magas színvonalú anyagokból készüljön, ami mind az épület esztékai színvonalát, mind pedig a hosszútávú anyagi értékállóságát is biztosítja.

Mindezekből azt láthatjuk, hogy egy értékálló családi ház megtervezéséhez sok szerteágazó területről származó szempont kell összebékíteni. Ez csak felkészült szakemberek jól összehangolt precíz munkája révén érhető el.

ENERGIAHATÉKONY CSALÁDI HÁZ

Korunk elvárásainak megfelelően ma minden házat az energiahatékonyság elvei szerint kell kialakítani. Ez mind az épületek pénzügyileg fenntartható üzemeltetési költségeinek, mind pedig természeti környezetünk ökológiai fenntarthatóságának biztosítása okán fontos. Az energiahatékonyság alapelvei az alábbi elemekben nyilvánulnak épületeinkben:

 • megfelelő tájolás,
 • jó tömeg kialakítása,
 • anyagok megfelelő kiválasztása,
 • gondosan tervezett részletek és épületgépészet,
 • megújuló energiák hasznosítása.

Igaz, hogy az energiahatékonyság minden családi ház tervezése során fontos szempont, mégis az átlagosnál magasabb színvonalú energetikai igényeknek való megfelelés is jogos, és támogatandó megrendelői igény lehet. Irodánk mind az a+ energiaosztályú házak, mind pedig a passzív házak tervezésében otthon van.

Tevékenységünk során tervezünk új építésű családi házakat és meglévő épületek energiatudatos felújítását, bővítését is vállaljuk.

GENERÁL TERVEZÉS MAGAS SZÍNVONALON

Habár egy a mai igényeket minden szinten kielégítő családi ház megtervezéséhez elengedhetetlenek a magas szinten megrajzolt, precíz építész tervek, ezek önmagukban még nem elegendőek a sikerhez. A tervezési folyamat során az építészetet a tervezésben résztvevő további szakági tervezők,

 • a statikus,
 • az épületgépész,
 • az épületenergetikus,
 • az épületvillamossági tervező,
 • a tűzvédelmi szakértő,
 • és az esetleges felmerülő további szakági igényekhez tartozó tervezők,

munkájával is össze kell hangolni.

Irodánk az előbbiekben felsorolt szakági tervezők közül minden szakág tekintetében régre visszanyúló, jó szakmai kapcsolatot ápol. Az építész- és szakági tervek összehangolásában és az ilyen formájú komplex tervezési folyamatokban hosszútávra visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik.

CSALÁDI HÁZ TERVEZÉS MENETE

A családi házak tervezésének általános menete:

Tervezési program meghatározása

Vázlatterv

Engedélyezési terv

(Bejelentési terv)

Kiviteli terv

2017.januárjától a 300 m2 alatti lakóépületek tervezése már nem kötött a klasszikus építési engedélyezési eljáráshoz. Ezek az épületek már, úgynevezett, egyszerű bejelentési eljárásban készülhetnek el. Ebben az esetben nem szükséges külön engedélyezési terv készítése, a kiviteli terv közvetlenül a kivitelező által használt e építési naplóba tölthető fel. Ebben az esetben a korábban felsorolt tervkészítési menet annyiban módosulhat, hogy az engedélyezési tervet korábbi formájában nem szükséges elkészíteni.

TERVEZÉSI PROGRAM

Egy jó végeredmény eléréséhez elengedhetetlen a házzal kapcsolatban támasztott igények pontos felmérése. Ezen igények pontos meghatározása irodánkban általában egy kávé mellett lefolytatott közvetlen beszélgetés formájában szokott megtörténni, aminek végeredménye egy szöveges formában megfogalmazott tervezési program lesz.
A tervezési program tartalmazza:

 • a család életének szokásait,
 • a szükséges térkapcsolatokat,
 • a tervezett szobaszámot,
 • a helyiségek típusát és használati módját,
 • a helyiségek hozzávetőleges méretét,
 • valamint a ház egészét illetően a formai elképzeléseket.

VÁZLATTERV

A vázlatterv a tervezési folyamat első rajzi fázisa. Itt rajzi és térbeli viszonylataiban kidolgozzuk azokat a térkapcsolatokat, formai kialakításokat és egyéb építészeti elemeket amelyek a tervezési programban meghatározásra kerültek. Szükség esetén több párhuzamos verzió vizsgálatát is vállaljuk. Eddig tapasztalatink szerint a kívánt és teljes mértékben elfogadható vázlattervi szint eléréséhez 2-3 tervállapot bemutatására van szükség.

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület elhelyezkedését a telken belül,
 • a térkapcsolatokat,
 • az alaprajzi elrendezést,
 •  és a tömegformát.

A vázlatterv tartalma általában a következő:

 • helyszínrajz 1:500-as léptékben,
 • alaprajzok 1:200-as léptékben,
 • metszetek 1:200-as léptékben,
 • látványtervek (igény esetén magas minőségű fotorealisztikus képeket is jelenthet)

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Az engedélyezési terv elsődleges célja, hogy az épület építéséhez, amennyiben az szükséges, az építési engedélyt megszerezze. Ennek a tervnek igazolnia kell az épületen alkalmazott megoldások az OTÉK-nak (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) való megfelelőségét. Ez a jogszabály meghatározza pontosan azt is, hogy a tervcsomagnak milyen tervlapokat, pontosan milyen tartalommal, kell tartalmaznia.

Ebben a tervfázisban már szakági terveket is mellékelni kell a tervcsomaghoz.

Az engedélyezési tervek közvetlen beadása egy ÉTDR nevű internetes rendszeren keresztül történik, amit az építésztervező köteles kezelni.

Mint ahogy azt már korábban említettük, a mai jogszabályi viszonyoknak megfelelően 300 m2 alatti családi házak nem esnek át építési engedélyezésen. A korábban ebben a fázisban igazolandó jogszabályi megfelelések nyilvánvalóan továbbra is igazolandók, csak későbbi tervfázisokban. Így eddigi tapasztalatink alapján, az engedélyezési tervfázis alapvetően nem hagyható el, azokban az esetekben sem, ahol az épület nem esik át konkrét engedélyezési eljáráson. Legfeljebb a későbbi ütemekkel összevonható.

Családi ház esetében a tartalom a következő:

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás, számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • telken belüli közművek leírása

Szakhatósági egyeztetések emlékeztetővel, jegyzőkönyvvel dokumentálva
Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek

 • közmű nyilatkozatok
 • kéményseprő nyilatkozat

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

statisztikai adatlap

hivatalos helyszínrajz, melyet az illetékes földhivatalból kell beszerezni.

BEJELENTÉSI TERV

A bejelentési terv a 2017 januárja óta érvényben lévő egyszerű bejelentési eljáráshoz köthető tervanyag. A jogszabályi előírások ezt a szintet már kiviteli tervnek nevezik, azonban ennek az előírások szerinti tartalma inkább a klasszikus építési engedélyezési terv tartalmát közelíti.

Egyszerű bejelentési tervként nyilvánvalóan a részletesebb, valós kiviteli terv is beadható, így ennek a konkrét bejelentési tervnek az elkészítése csak néhány speciális esetben indokolt. Ilyen eset lehet például az, ha elvégzendő munkához egyszerűsége okán nem készül további kiviteli terv (például egyszerűbb épületfelújítások esetén). Hasonlóképpen indokolt lehet a bejelentési terv olyan esetekben, ahol az építési naplóba valamilyen oknál fogva a tervet előbb fel szeretnénk tölteni, mint hogy a végleges kiviteli terv elkészül.

Röviden összefoglalva a bejelentési terv az egyszerű bejelentési eljárások során a korábbiakban bevett engedélyezési terv szerepét helyettesítheti. Erre a tervfázisra mégis, eddigi tapasztalataink alapján, azonban valószínűleg az esetek nagyobb többségében nem lesz szükség.

Az egyszerű bejelentési terv tartalma:

építész tervek:

 • aláíró lap, terv és dokumentum jegyzék
 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • kitűzési helyszínrajz 1:200-as méretarányban
 • utcakép 1:200-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • építész műszaki leírás

szakági tervek:

 • tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentáció
 • tartószerkezeti leírás
 • épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás
 • épületgépészeti és épületvillamossági tervdokumentáció
 • tervezői költségbecslés

KIVITELI TERV

A kiviteli terv a családi ház tervezésének legutolsó tervfázisa. Ez az engedélyezi tervhez képest az épület műszaki részleteinek pontosabb kidolgozását tartalmazza. Ezek a tervek már szoros összhangba kerülnek a szakági tervezők rajzaival. Látható lesz a terveken minden gépészeti és épületvillamossági nyomvonal, amelyek egyeztetésre kerülnek minden beépítendő építészeti elemmel, így az építkezések során elkerülhetők lesznek a nem kívánatos ütközések, esetleges kényszermegoldások.

A kiviteli terv tartalmát és elkészítésének kötelezőségét a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza. Ez kötelező jelleggel csak a 300 m2-nél nagyobb alapterületű családi házak esetében írja elő kiviteli terv elkészítését. Tapasztalataink szerint a teljes értékű kiviteli terv megléte a 300 m2 alatti épületek esetében is elengedhetetlen. Ez nemcsak a kivitelezés során elérhető jobb műszaki kialakítás, hanem a kivitelezővel történő tisztább és biztonságosabb szerződéskötés szempontjából is létfontosságú lehet.

a kiviteli terv tartalma

építészeti munkarész

 • szintek alaprajzai 1:50
 • metszetek, a szükséges számban 1:50
 • részmetszetek, , a szükséges számban 1:50
 • tetőfelülnézet 1:50
 • homlokzatok 1:50
 • padlóburkolási terv 1:50
 • álmennyezeti terv 1:50
 • részlettervek, csomóponti tervek 1:5
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) 1:50
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) 1:50

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek 1:50
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően 1:50
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően 1:50
 • lépcsők tervei 1:50
 • szerkezeti részletrajzok 1:10, 1:5
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei 1:50
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei 1:50
 • gázhálózat tervei 1:50
 • szellőzőhálózat tervei 1:50
 • hűtési rendszer tervei 1:50

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei 1:50
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) 1:50
 • földelés és villámvédelem 1:100

kapubehajtó, útcsatlakozás terve 1:50

tételes minden szakági tervre is kiterjedő tervezői költségbecslés

MARKETING ANYAGOK

Irodánk vállalja az általunk tervezett épület értékesítés céljára szolgáló anyagok készítését. Ezek lehetnek az épületről készült, a korábbi tervfázisokhoz képest részletesebb fotorealisztikus külső és belső téri látványtervek. Lehetnek a fotorealisztikus renderekhez hasonló grafikájú alaprajzok, szükség esetén metszetek, homlokzatok és utcaképek is.